cá lóc đồng sạch

Cá lóc đồng

Cá lóc đồng

Ở Việt Nam, cá lóc đồng được đánh giá có chất lượng hơn so với cá lóc nuôi, có những lúc cá lóc nuôi giảm giá thấp là do chất lượng cá lóc nuôi kém xa cá lóc đồng sinh